Bolagsrätt

Hanterar etableringar, styrelse- och bolagsstämmofrågor, ansvarsfrågor, kapitalanskaffningar (nyemissioner, optioner och konvertibler), fusioner och andra omstruktureringar.